Cita pakalpojuma pieprasījums fiziskai personai

Informācija par pieprasītāju


Statuss
*
Pieprasītājs
*
*
*
*
*
*
Bankas rekvizīti
*
*
*
Informācija par pieprasīto ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu
*
Rēķina saņemšanas veids
*

Datu pieprasījuma rezultātā iegūtie personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu pieprasījuma izpildi. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6.panta 1. punkta e) apakšpunkts. Dati tiek uzglabāti desmit gadus pēc to iegūšanas. Pārzinis – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.